Kotva
Aktuality
Maškarní ples ve školce
18.2.2018

V pátek v dopoledních hodinách pořádáme v mateřské škole maškarní ples. Děti si mohou přinést kostýmy a oblíbenou hudbu na CD.

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

 
 
Počítadlo
Online:
1

Dnes:
56

Posledních 7 dní:
641

Posledních 30 dní:
2131

Celkem:
9040

Mapa webu
A
A
A

Dlouhodobé projekty


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Do projektů se zapojí i děti MŠ.

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu Recyklohraní škola vzdělává žáky v třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Do mezinárodní spolupráce se škola zatím nezapojila.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola se snaží navazovat spolupráci s organizacemi jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života. Spolupracujeme se/s:

 • Zřizovatelem
 • Psychiatrickou léčebnou Petrohrad (div. představení, kulturní vystoupení)
 • Základní školou Kryry (návštěva žáků ve škole, účast na kulturních akcích, zajištění pomůcek, konzultace o přecházejících žácích)
 • Rodiči žáků

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Školu mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.

V případě integrovaných žáků se specifickými poruchami škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Žatec, PPP Rakovník.

O dění ve škole dává škola vědět na facebooku a v měsíčníku Lunaria.

 

 

Projekt - Chceme se společně zlepšovat

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

Název projektu: Chceme se společně zlepšovat

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001048

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 492.182,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem